Tuesday, August 14, 2007

The Root Cause Of All Evil

To read the Kannada text, please download the Kannada font from here and install it.


Had this moment of realization while traveling through the dry green (now, because of the rain) fields of North Karnataka, that the root cause of all evil is the tongue. Like all of Shri Purandaradasa's padas (¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ), the greatness of this particular pada lies in its simplicity and the earthly appeal.


CZÁgÀ«®èzÀ £Á°UÉ - ¥ÀÅgÀ£ÀÝgÀ zÁ¸ÀgÀÄ

CZÁgÀ«®èzÀ £Á°UÉ

¤£Àß ¤ÃZÀ §Ä¢ÞAiÀÄ ©qÀÄ £Á°UÉ

«ZÁgÀ«®èzÉ ¥ÀgÀgÀ zÀƲ¥ÀÅzÀPÉÌ

ZÁaPÉƤÝgÀĪÀ£ÀÜ £Á°UÉ

¥ÁæxÀºÁÌ®zÉƯÉzÀÄÝ £Á°UÉ

¹j¥ÀwAiÉÄ£ÀߨÁgÀzÉ £Á°UÉ

¥ÀwvÀ ¥ÁªÀ£À £ÀªÀÄä gÀw¥Àw d£ÀPÀ£À

¸ÀvÀvÀªÀÅ £ÀÄr PÀ£ÀÝ÷å £Á°UÉ


(CZÀgÀ«®èzÀ £Á°UÉ)


ZÁr ºÉüÀ°¨ÉÃqÀ £Á°UÉ

¤£Àß ¨ÉÃrPÉƪÀÄÄâªÉ£ÀÄ £Á°UÉ

gÀÆ¢UÉÆzÉAiÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£À £ÁªÀĪÀ

¥ÁqÀÄvÀ°gÀÄ PÀ£ÀØ÷å £Á°UÉ


(CZÀgÀ«®èzÀ £Á°UÉ)


ºÀjAiÀÄ ¸ÀägÀ£É ªÀiÁqÀÄ £Á°UÉ

£ÀgÀºÀjAiÀÄ ¨sÀf¸ÀÄ PÀ£ÀÝ÷å £Á°UÉ

ªÀgÀzÀ ¥ÀÅC£ÀÝgÀ«mïBC®gÁAiÀÄ£À

ZÀgÀ£ÀPÀªÀÄ®ªÀ £É£É £Á°UÉ


(CZÁgÀ«®èzÀ £Á°UÉ)
Source: This amazing blog. Was truly overwhelmed by the interest in Kannada literature.

PS. Details of the trip coming soon. Bangalore->Dharwad->Bagalkot->Bijapur->Basavkalyan->Bagalkot->Dharwad.
That was close to 1600 km in three days!

No comments: